Algemene voorwaarden; Natuurpedagoog

Onderstaande heeft betrekking op al het aanbod van Natuurpedagoog .

 

Voor De Groene Vrienden Club zijn aparte voorwaarden opgesteld. Deze vind

u onderaan deze pagina

 

Artikel 1 – Algemene gelding voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen de Natuurpedagoog en de cliënt. D.w.z. via mondeling-, multimediaal-, schriftelijk- of gesproken contact.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, dan wel in goed overleg besproken en in overeenstemming zijn besloten naar volledige tevredenheid van alle betrokken partijen.

 

Artikel 2 – Uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst

 1. De Natuurpedagoog zal de samenwerkingsovereenkomst naar beste inzicht, vermogen en in overeenstemming met de ouder/cliënt uitvoeren. Professioneel, discreet en met een houding die in alle redelijkheid hierbij verwacht mag worden.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst en voldoening van de gevonden hulpvraag dit vereist, kan de Natuurpedagoog u doorverwijzen naar professionele derden. Bij de cliënt van de Natuurpedagoog worden dan alleen de bij de Natuurpedagoog gemaakte kosten tot aan verwijzing in rekening gebracht.
 3. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Natuurpedagoog aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de behandeling, tijdig aan de Natuurpedagoog verstrekt. Indien de cliënt voor de uitvoering van de behandeling benodigde gegevens niet tijdig aan de Natuurpedagoog verstrekt heeft deze het recht de uitvoering van de behandeling op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de afgesproken tarieven aan cliënt in rekening te brengen.
 4. De Natuurpedagoog is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat is uit gegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de Natuurpedagoog kenbaar behoorde te zijn.
 5. De Natuurpedagoog stelt in de eerste plaats altijd de aanwezige ouder/aanvrager van de activiteit (bij kinderfeestjes of buiten activiteiten) die aanwezig is aansprakelijk naast de eigen verantwoordelijkheid van het kind. In geenszins worden kinderen tot iets gedwongen of aangezet en wel duidelijk geïnstrueerd en begeleid door de Natuurpedagoog. Deze kent een verantwoordelijkheid als het gaat om de aard van de activiteit en overziet de hierbij behorende risico’s. Echter kan deze niet aansprakelijk gesteld worden voor misstappen, onverantwoorde gedragingen, niet opvolgen van de instructies of andere letsel of schade als gevolg van dergelijke gedragingen. De Natuurpedagoog zal nooit aanzetten of uitnodigen tot dergelijk gedrag.
 1. De Natuurpedagoog is verplicht krachtens de wet discreet met de door de cliënt verstrekte (privé) gegevens, en informatie die de privésituatie omschrijft, om te gaan en deze niet te delen met derden. Hierop zijn geen uitzonderingen tenzij met nadrukkelijke toestemming van de cliënt of wanneer dit de bevordering van de in de samenwerkingsovereenkomst gestelde behandeling vereist.

 

Artikel 3 – Annulering van het reeds gestarte behandelingstraject

 1. Beide partijen kunnen het behandelingstraject ten allen tijde schriftelijk opzeggen mits onderbouwd met een geldig te omschrijven reden.
 2. Indien de samenwerkingsovereenkomst tussentijds wordt opgezegd door de cliënt, heeft de Natuurpedagoog recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de Natuurpedagoog zijn toe te rekenen. Voorts is cliënt dan gehouden tot betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan cliënt. Indien de samenwerkingovereenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Natuurpedagoog, zal deze in overleg met de cliënt zorg dragen voor een overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de cliënt toerekenbaar zijn.
 3. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de Natuurpedagoog extra kosten met zich meebrengen, worden deze aan de cliënt in rekening gebracht.

 

Artikel 4 – Betalingen

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door de Natuurpedagoog aan te geven wijze en zoals vermeld op het gestuurd factuur. Bezwaren tegen de hoogte van de rekeningen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. In het geval van eventuele betalingsproblemen dient de cliënt dit ruim vooraf aan te geven om een passende afspraak met de Natuurpedagoog overeen te komen of om te besluiten de behandelingen geen doorgang te laten geven. Indien de cliënt geen vooraf ingediende melding van betalingproblemen heeft ingediend dan wel aangekondigd kan geen aanspraak gemaakt worden op een latere betaling en zal het openstaande bedrag gewoon voldaan moeten worden binnen de aangegeven betalingstermijn. Indien de cliënt in gebreke blijft van de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de cliënt van rechtswege in verzuim.
 1. Indien de cliënt aangeeft wel tot behandeling over te willen gaan of deze reeds gestart is zijn hier de normaal bijbehorende kosten aan verbonden zoals vermeld op de website van Natuurpedagoog.
 2. Wanneer de cliënt overgegaan is tot een behandeling a.g.v. een gezamenlijk overeengekomen betalingsregeling van een betaling in termijnen. Is deze verplicht het volledige bedrag van de gemaakte kosten binnen de afgesproken uitgestelde datum te voldoen en altijd zonder uitzondering uiterlijk binnen 10 maanden na de afspraak datum.

 

Artikel 5 – Incassokosten

 1. Indien de cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van haar/zijn verplichtingen is, dan komen alle redelijke kosten van de Natuurpedagoog ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt.
 2. Indien de Natuurpedagoog hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de cliënt.
 4. De cliënt is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
 5. In navolg van het professioneel handelen van de Natuurpedagoog waartoe deze verplicht is is deze niet behouden verantwoording af te leggen aan de cliënt over de eventuele gemaakte benodigde extra kosten naar redelijkheid.

 

Artikel 6 – Opschorting en/of ontbinding van samenwerking

 1. a) De Natuurpedagoog is bevoegd om nakoming van de in gezamenlijk afgesproken verplichtingen op te schorten of de samenwerkingsovereenkomst te ontbinden, indien:

1) De cliënt de verplichtingen uit de samenwerkingsovereenkomst niet of niet volledig nakomt.

2) Na het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst ter kennis komt dat door omstandigheden er goede grond wordt geven te vrezen dat de cliënt de verplichtingen niet zal of kan nakomen. In het geval er goede grond bestaat te vrezen dat de cliënt slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk de samenwerking zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming deze rechtvaardigt.

3)     De cliënt bij het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de samenwerkingsovereenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

 1. b) Voorts is de Natuurpedagoog bevoegd de samenwerkingsovereenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de samenwerkingsovereenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de samenwerkingsovereenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de samenwerkingsovereenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de Natuurpedagoog op de cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien de Natuurpedagoog de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en samenwerkingsovereenkomst.
 3. De Natuurpedagoog behoudt steeds het recht schadevergoedingen te vorderen op de cliënt.

 

Artikel 7 – Uitzonderingen bij overmacht

 1. Beide partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting naar elkaar, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen inhoud die voor hun rekening komt.
 2. Onder deze uitzondering bij overmacht wordt in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet – voorzien, waarop de Natuurpedagoog of de cliënt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Natuurpedagoog of de cliënt niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de samenwerkingsovereenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (zeggen: 2) maanden is iedere direct betrokken partij gerechtigd de samenwerkingsovereenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover de Natuurpedagoog ten tijde van het intreden van de overmachtsituatie inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de samenwerkingsovereenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen waaruit profeit voor de cliënt is toe te wijzen, is de Natuurpedagoog gerechtigd om het reeds nagekomene (ook wel resultaat te noemen) als zodanig apart als factuur te declareren. De cliënt is daarbij gehouden deze declaratie als ware het een afzonderlijke overeenkomst te voldoen.

 

Artikel 8 – Eigendomsrecht op benodigde uitgeleende werkmaterialen

 1. Alle eventueel door de Natuurpedagoog aan de cliënt verstrekte zaken, zoals; onderzoeksmateriaal, speelgoed, boeken en of overige zaken, blijven ten alle tijden eigendom van de Natuurpedagoog en zullen uiterlijk bij beëindiging van de behandeling terug gegeven moeten worden. Tenzij anders duidelijk en gezamenlijk overeengekomen naar redelijkheid.
 2. Indien de cliënt, om welke reden dan ook, alsnog in gebreke blijft met de onder a. genoemde verplichting, heeft de Natuurpedagoog het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, bij de cliënt als nog in rekening te brengen.

 

Artikel 9 – Geschillen, toepasselijk recht

 1. De rechter in de vestigingsplaats van de gebruiker/cliënt is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter hiertoe bevoegd is. Niettemin heeft de gebruiker/cliënt het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Echter beide partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Op elke samenwerkingsovereenkomst tussen de Natuurpedagoog en de cliënt als opdrachtgever is het Nederlands recht hierbij ten alle tijden van toepassing.

 

Algemene voorwaarden van toepassing op: De Groene Vrienden Club;

onderdeel van Natuurpedagoog.

Opgemaakt 1-08-2016 te Tilburg door Jael Nouhet hierna te noemen

Natuurpedagoog.

 

Introductie:

Met de inschrijving van uw kind ter deelname aan bedrijfsonderdeel “De Groene vrienden club” van Natuurpedagoog gaat u akkoord met deze algemene

voorwaarden. Dit geldt bij deelname voor zowel 1maal als bij meerdere malen in dezelfde hoedanigheid. Hiermee geeft u Natuurpedagoog (Jael Nouhet)

toestemming en verantwoordelijkheid over uw kind (binnen het redelijke) gedurende de tijden dat de club duurt volgens afspraak . Dit geldt voor de duur dat

uw kind niet onder eigen toezicht is. De betreffende data worden nader overeen gekomen met beide partijen (te weten de verantwoordelijke ouder/voogd en

Natuurpedagoog).

 

Inhoud:

De groene vrienden club heeft de volgende basisopzet; De kinderen komen 2x per maand bijeen op een tweetal locaties. De ene week binnen en de andere week

buiten. Streven is altijd te vertrekken vanaf de binnenlocatie. De binnenlocatie betreft een programma dat inhoudelijke onderwerpen heeft afgewisseld met speelse spel onderdelen. De buitenactiviteit gaat over beleving, contact met de natuur en het buitenleven te ervaren. In het nader omschreven programma kunnen de activiteiten en onderwerpen bekeken worden.

 

Doel van de club:

Doel van De Groene vrienden Club is persoonlijke verrijking van het deelnemende kind m.b.t. de persoonlijke ontwikkeling, sociale ontwikkeling en dit ten aanzien van groepsverbanden. Dit houd een breed scala van onderwerpen in; denkende aan persoonlijke interesses van het kind en de andere deelnemende kinderen, wat er gebeurd en leeft in de wereld, het internet, technische ontwikkelingen en natuurlijke gebeurtenissen..

 

Gedrag en inzet:

Binnen de groep wordt een actieve houding verwacht. Dit houd in dat er verwacht wordt dat het kind “normaal”/ sociaal acceptabel gedrag laat zien binnen de groep als inzet, en met plezier actief mee doet. Van de Natuurpedagoog mogen ouder en kind verwachten dat er respectvol wordt omgegaan met elkaar (zowel contact kind-kind als leiding-kind en v.v.). De Natuurpedagoog streeft ernaar dat ieder kind met veel plezier deel neemt en niemand als pispaal/éénling buiten de groep valt.

 

Actieve uitstapjes:

Een onderdeel uit de club is werken aan de persoonlijke ontwikkeling en interesses van de deelnemers; wat zij zelf willen leren. De vorm die de club de kinderen biedt is een uitdagende en zelfstandige. Dat wil zeggen dat de kinderen onder professionele begeleiding worden aangespoord om zelf de organisatie te verzorgen

wanneer dit aan de orde is.

Voorbeeld: Een kind wil weten hoe een stoomtrein werkt. Hiertoe zou het aantrekkelijk  zijn een uitstapje te organiseren naar het spoorwegmuseum in Utrecht (streven is zo min mogelijk via internet te leren aangezien dit vandaag de dag op bijna iedere andere plek wordt aangeboden). In dit geval is het mogelijk als ouder mee te gaan en zal bekeken worden wie en hoeveel ouders mee kunnen/willen. Vanuit Natuurpedagoog zal ook voor begeleiding gezorgd worden. Indien het aan de orde is dat een dergelijk uitstapje gemaakt wordt gaan ook: Identiteitsbewijzen mee en contactgegevens, wordt er gecommuniceerd over de tijd, de kosten, de plaats en de omstandigheden van het uitstapje. Gaat er een EHBO-doosje mee e.d. en bent u zelf verantwoordelijk voor een lunchpakket en de kosten voor die dag (zie ook hier het onderdeel “geld en kosten”. M.b.t. de natuur-uitstapjes kan het handig zijn kleding aan te trekken die “vies” mag worden. Extra kosten hoeven hier niet verwacht te worden.

 

Communicatie en vertrouwen:

Tevens streeft Natuurpedagoog er naar dat er open en duidelijk gecommuniceerd wordt ten einde misvattingen en misverstanden te voorkomen. Dit geldt voor en door alle partijen. Bij onduidelijkheden zal een gesprekje volgen, bij onvoldoende tevredenheid in het geval van één van de partijen of alle zal een mediator worden ingeschakeld. De Natuurpedagoog gaat uit van gelijkwaardigheid binnen alle partijen. Streven is dat misverstanden absoluut niet aan de orde zijn maar juist persoonlijke verrijking van het kind en de groep voorop staat. Dit is altijd het doel van de Groene vrienden club. Informatie en/of mee kijken/doen mag ten alle tijden. Mits de kinderen in de groep allen akkoord gaan. Natuurpedagoog streeft namelijk met het draaien van deze groep naar het opbouwen van een gezonde vriendschapsband en persoonlijke groei van de deelnemers onderling. Dit kan gezien worden als aanvulling op de reguliere opvoeding. Besproken onderwerpen kunnen in vertrouwen tussen de kinderen onderling gedeeld worden. In geval van opmerkelijkheden vanuit het kind over de thuissituatie zal Natuurpedagoog afwegen welke partij het beste als eerst ingeschakeld kan worden bij twijfel. Voorkeur heeft het inschakelen van de voogd/ouder/opvoeder. Bij vermoeden van gevolgen van schade voor het kind kan er uitgeweken worden naar het advies inwinnen van een professionele instantie die aansluit bij de situatie. Natuurpedagoog streeft er naar geen tussenpartij te zijn wanneer er dergelijke onderwerpen aan de orde blijken maar zoveel mogelijk naar persoonlijke steun aan het kind. Dit teneinde groei te bevorderen waardoor het kind zelf een keuze kan maken. Natuurpedagoog is ontwikkelingspedagoog en wordt geacht de professie uit te voeren waarvoor u hierbij uw kind aanmeld.

 

Foto en film:

Natuurpedagoog zal absoluut geen foto/film materiaal zonder toestemming delen met wie of waar dan ook. Natuurpedagoog kan niet instaan voor de gevolgen wanneer één van de kinderen ongemerkt dergelijke informatie deelt. Natuurpedagoog zal wel het kind/de kinderen hierop aanspreken en hen van de gevolgen bewust maken op een respectvolle en normale manier.

 

 Aanmelding en afwezigheid:

In het geval het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend is ingeleverd gaat men akkoord met deze voorwaarden en verbind men enige loyaliteit aan de club. Dat wil zeggen houd men zich aan de gemaakte afspraken die in gezamenlijk overleg zijn gemaakt m.b.t. mee doen, betalen en op tijd aanwezig zijn, dan wel zich afwezig melden. Afwezig melden kan tot 24 uur van te voren via mail, telefoon of persoonlijk contact. Indien men totaal afziet van het mee doen aan de club bij een kwartaal-afspraak of langer is de termijn 2 weken of 14 dagen. Indien hier niet aan voldaan wordt mag Natuurpedagoog de kosten in rekening brengen die overeen gekomen zijn voor een afgesproken aantal keren of abonnement. Hiervoor zal dan een factuur gestuurd worden. Streven is misverstanden en miscommunicatie hierin te voorkomen waartoe open communicatie nagestreefd wordt. Van deze regels kan afgeweken worden indien de club totaal niet voldoet aan de geschetste verwachtingen, ziekte of overlijden. Dan wel een onderbouwde geldige reden uitgaande van algemene redelijkheid in een dagelijks bestaan.

Indien de Natuurpedagoog zelf verhinderd is zal gepoogd worden de wijziging z.s.m. door te geven en de afspraak naar de eerst volgende zelfde dag in de vervolg week verzet worden. Indien dit niet realistisch en/of haalbaar is zullen de lessen opschuiven en deze uiteraard niet berekend worden.

 

Geld en kosten:

De kosten die Natuurpedagoog vraagt betreffen de kosten voor drinken voor de kinderen, huur van de ruimte waar de activiteit plaats vindt en de arbeidsuren van de professional. Kosten die gemaakt worden bij overige uitjes (zoals de actieve uitstapjes) zullen hier bij komen en zijn voor de eigen rekening van de ouder/opvoeder/voogd. Hierbij kunt u denken aan vervoerskosten, entreekosten en eventuele kosten voor eten. Natuurpedagoog streeft ernaar zo min mogelijk extra kosten te maken buiten het noodzakelijke.

 

Vragen, rechten, contact:

Er kunnen geen rechten ontleent worden aan deze tekst. In geval van onvrede over de inhoud, de wijze van aanbod of iets anders in het programma in welke vorm dan ook. Bij vragen of onduidelijkheden wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met de Natuurpedagoog: Jael Nouhet

Luitenant Looijmansstraat 23, 5037RT, Tilburg

info@natuurpedagoog.nl via www.natuurpedagoog.nl

KvKnr.: 63883864